Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Dar od DEBRA ČR pro Centrum molekulární biologie a genetiky - počítač Lenovo ThinkStation P330

Pro Centrum molekulární biologie a genetiky jsme pořídili výkonný počítač za 80 000 Kč, který umožňuje získávat kvalitnější a rychlejší výsledky molekulárně genetické diagnostiky u pacientů s EB.

Doc. MUDr. Lenka Fajkusová, CSc. k daru dodává:

„Centrum molekulární biologie a genetiky přijalo dar od DEBRA ČR. Darem byl počítač Lenovo ThinkStation P330, který bude použitý pro molekulárně genetickou diagnostiku pacientů s epidermolysis bullo-sa. Molekulárně genetická diagnostika pacientů s EB se v současné době provádí technikami masivní para-lelní sekvenace, kdy se současně analyzují všechny geny spojené s uvedeným onemocněním. Pro zpraco-vání výsledků je zapotřebí kvalitní počítačové vybave-ní s instalovanými softwarových programy, které refe-renčním sekvencím přiřadí získané sekvence pacienta a zhodnotí, kde se referenční sekvence a sekvence pacienta vzájemně liší. V dalším kroku je pak prová-děna interpretace identifikovaných variant z pohledu jejich možné patogenity, tj. možného spojení s one-mocněním. Díky novému počítačovému vybavení mů-že Centrum molekulární biologie a genetiky nabíd-nout kvalitnější a rychlejší výsledky molekulárně ge-netické diagnostiky. Pracovníci Centra moc děkují DEBRA ČR za poskytnutý dar.“ 

Dar pro EB centrum 2020
NahoruNahoru
close
Loading...